ردیابی رویداد Google Analytics: چگونه از طریق @sejournal، @vahandev تنظیم شود

پست Google Analytics Event Tracking: How To Get set up اولین بار در ژورنال موتور جستجو ظاهر شد.


منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-analytics-event-tracking/484607/این راهنما اینجاست تا به شما در انتقال رویدادهای سفارشی خود کمک کند، همراه با نحوه تنظیم رویدادهای سفارشی GA4 گام به گام.