Home / اخبار مدارس کشور (page 5)

اخبار مدارس کشور

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد لاوجی‌تالار – بارفکلا

ثبت نام مدارس شاهد لاوجی‌تالار – بارفکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لاوجی‌تالار – بارفکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لاوجی‌تالار – بارفکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا : آزمون مدارس تیزهوشان لاوجی‌تالار – بارفکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوجی‌تالار – بارفکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوجی‌تالار – بارفکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوجی‌تالار – بارفکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کورکورسر علیا – کوهپر سفلی

ثبت نام مدارس شاهد کورکورسر علیا – کوهپر سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کورکورسر علیا – کوهپر سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کورکورسر علیا – کوهپر سفلی طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کورکورسر علیا – کوهپر سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کورکورسر علیا – کوهپر سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کورکورسر علیا – کوهپر سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان کورکورسر علیا – کوهپر سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد برکن – بنجکول سفلی

ثبت نام مدارس شاهد برکن – بنجکول سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد برکن – بنجکول سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد برکن – بنجکول سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان برکن – بنجکول سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برکن – بنجکول سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برکن – بنجکول سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برکن – بنجکول سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلویج – بوته‌ده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلویج – بوته‌ده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بلویج – بوته‌ده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بلویج – بوته‌ده

ثبت نام مدارس شاهد بلویج – بوته‌ده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بلویج – بوته‌ده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بلویج – بوته‌ده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بلویج …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده : آزمون مدارس تیزهوشان بلویج – بوته‌ده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلویج – بوته‌ده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلویج – بوته‌ده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلویج – بوته‌ده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله