Home / اخبار مدارس کشور (page 2)

اخبار مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلرد – خنارآباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلرد – خنارآباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلرد – خنارآباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد : آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد مدارس تیزهوشان خلرد – خنارآباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خلرد …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد خلرد – خنارآباد

ثبت نام مدارس شاهد خلرد – خنارآباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خلرد – خنارآباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خلرد – خنارآباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خلرد – خنارآباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خلرد – خنارآباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خلرد – خنارآباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واچکلایه – ولسیالم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واچکلایه – ولسیالم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واچکلایه – ولسیالم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم : آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان واچکلایه …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم مدارس تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان واچکلایه …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد واچکلایه – ولسیالم

ثبت نام مدارس شاهد واچکلایه – ولسیالم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد واچکلایه – ولسیالم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد واچکلایه – ولسیالم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان واچکلایه – ولسیالم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جنت‌رودبار – جواهرده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جنت‌رودبار – جواهرده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جنت‌رودبار – جواهرده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده : آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جنت‌رودبار …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد جنت‌رودبار – جواهرده

ثبت نام مدارس شاهد جنت‌رودبار – جواهرده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد جنت‌رودبار – جواهرده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد جنت‌رودبار – جواهرده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان جنت‌رودبار – جواهرده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کلنو سفلی – کلنو علیا

ثبت نام مدارس شاهد کلنو سفلی – کلنو علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلنو سفلی – کلنو علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلنو سفلی – کلنو علیا طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا : آزمون مدارس تیزهوشان کلنو سفلی – کلنو علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله