Home / اخبار مدارس کشور (page 11)

اخبار مدارس کشور

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرهولان – سمینو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرهولان – سمینو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرهولان – سمینو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سرهولان – سمینو

ثبت نام مدارس شاهد سرهولان – سمینو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرهولان – سمینو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرهولان – سمینو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرهولان …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو : آزمون مدارس تیزهوشان سرهولان – سمینو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرهولان – سمینو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرهولان – سمینو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرهولان – سمینو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد دلک وردی – دلیکداش

ثبت نام مدارس شاهد دلک وردی – دلیکداش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دلک وردی – دلیکداشدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دلک وردی – دلیکداشطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش : آزمون مدارس تیزهوشان دلک وردی – دلیکداش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلک وردی – دلیکداش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلک وردی – دلیکداش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلک وردی – دلیکداش : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی باغ – کرمندار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی باغ – کرمندار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی باغ – کرمندار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کانی باغ – کرمندار

ثبت نام مدارس شاهد کانی باغ – کرمندار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی باغ – کرمنداردر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی باغ – کرمندارطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار : آزمون مدارس تیزهوشان کانی باغ – کرمندار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی باغ – کرمندار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی باغ – کرمندار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی باغ – کرمندار : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد حصاربلاغی – حمامیان

ثبت نام مدارس شاهد حصاربلاغی – حمامیان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حصاربلاغی – حمامیاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حصاربلاغی – حمامیانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان حصاربلاغی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان : آزمون مدارس تیزهوشان حصاربلاغی – حمامیان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حصاربلاغی – حمامیان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حصاربلاغی – حمامیان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حصاربلاغی – حمامیان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله