Home / اخبار مدارس کشور (page 10)

اخبار مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تشون – تلی‌گران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تشون – تلی‌گران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تشون – تلی‌گران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران

ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تشون – تلی‌گران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تشون …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران : آزمون مدارس تیزهوشان تشون – تلی‌گران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تشون – تلی‌گران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بزچفت – بزرودپی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بزچفت – بزرودپی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بزچفت – بزرودپی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بزچفت – بزرودپی

ثبت نام مدارس شاهد بزچفت – بزرودپی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بزچفت – بزرودپی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بزچفت – بزرودپی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بزچفت …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی : آزمون مدارس تیزهوشان بزچفت – بزرودپی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزچفت – بزرودپی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزچفت – بزرودپی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزچفت – بزرودپی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد هندوکلا – آب‌بندان ننوش

ثبت نام مدارس شاهد هندوکلا – آب‌بندان ننوش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هندوکلا – آب‌بندان ننوش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هندوکلا – آب‌بندان ننوش طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش : آزمون مدارس تیزهوشان هندوکلا – آب‌بندان ننوش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله