Home / اخبار مدارس کشور

اخبار مدارس کشور

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بچه جیک – بدیلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بچه جیک – بدیلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بچه جیک – بدیلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بچه جیک – بدیلو

ثبت نام مدارس شاهد بچه جیک – بدیلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بچه جیک – بدیلودر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بچه جیک – بدیلوطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو : آزمون مدارس تیزهوشان بچه جیک – بدیلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه جیک – بدیلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه جیک – بدیلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه جیک – بدیلو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد یوزباش کندی – یولقنلوی

ثبت نام مدارس شاهد یوزباش کندی – یولقنلوی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یوزباش کندی – یولقنلویدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یوزباش کندی – یولقنلویطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی : آزمون مدارس تیزهوشان یوزباش کندی – یولقنلوی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یوزباش کندی – یولقنلوی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یوزباش کندی – یولقنلوی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یوزباش کندی – یولقنلوی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چبینلو – چکان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چبینلو – چکان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چبینلو – چکان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چبینلو …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان : آزمون مدارس تیزهوشان چبینلو – چکان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چبینلو – چکان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چبینلو – چکان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چبینلو – چکان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هرزنق – آغاجری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هرزنق – آغاجری مدارس تیزهوشان هرزنق – آغاجری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هرزنق …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هرزنق – آغاجری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هرزنق – آغاجری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هرزنق – آغاجری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوللو – چهرق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوللو – چهرق مدارس تیزهوشان چوللو – چهرق هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چوللو …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوللو – چهرق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوللو – چهرق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوللو – چهرق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلف بیگلوی – دارآغزی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خلف بیگلوی – دارآغزی مدارس تیزهوشان خلف بیگلوی – دارآغزی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلف بیگلوی – دارآغزی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلف بیگلوی – دارآغزی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خلف بیگلوی – دارآغزی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله