Home / اخبار مدارس کشور

اخبار مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علیکه – قلعه دومی زر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علیکه – قلعه دومی زر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علیکه – قلعه دومی زر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر : آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر مدارس تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد علیکه – قلعه دومی زر

ثبت نام مدارس شاهد علیکه – قلعه دومی زر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علیکه – قلعه دومی زر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علیکه – قلعه دومی زر طبق روال سال …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علیکه – قلعه دومی زر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد

ثبت نام مدارس شاهد بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد : آزمون مدارس تیزهوشان بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس : آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس مدارس تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس

ثبت نام مدارس شاهد سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا

ثبت نام مدارس شاهد دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا : آزمون مدارس تیزهوشان دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله