Home / اخبار جامع علمی کاربردی (page 5)

اخبار جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو

رشته های علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو رشته های علمی کاربردی واحد بچه جیک – بدیلو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بچه جیک – بدیلو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی

رشته های علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی رشته های علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد یوزباش کندی – یولقنلوی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان

رشته های علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان رشته های علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چبینلو – چکان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چبینلو – چکان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چبینلو – چکانتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری

رشته های علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری رشته های علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد هرزنق – آغاجری   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجری: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هرزنق – آغاجریتحصیل …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق

رشته های علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق رشته های علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چوللو – چهرق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوللو – چهرق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوللو – …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی

رشته های علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی رشته های علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلف بیگلوی – دارآغزی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد حاجی آباد – حاجی کندی

رشته های علمی کاربردی واحد حاجی آباد – حاجی کندی رشته های علمی کاربردی واحد حاجی آباد – حاجی کندی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حاجی آباد – حاجی کندی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حاجی آیاد – حاجی کندی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حاجی آیاد – حاجی کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حاجی آیاد – حاجی کندی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ودیق – هلق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ودیق – هلق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ودیق – هلق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ودیق – …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد ودیق – هلق

رشته های علمی کاربردی واحد ودیق – هلق رشته های علمی کاربردی واحد ودیق – هلق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ودیق – هلق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب

رشته های علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب رشته های علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خلیلوند – دوش بناب دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیلوند – دوش بناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد

رشته های علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد رشته های علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خیرآباد – خیره مسجد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خیرآباد – خیره مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مقاله