Home / اخبار آزاد (page 5)

اخبار آزاد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح دوره های بدون کنکور واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتحدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دول گلاب – زرانگوش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دول گلاب – زرانگوش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دول گلاب – زرانگوش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دول گلاب – زرانگوش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دول گلاب – زرانگوش دوره های بدون کنکور واحد دول گلاب – زرانگوشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچی دوره های بدون کنکور واحد شهرک نبوت – شیره چقاچالانچیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مولاب سفلی – مولاب علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مولاب سفلی – مولاب علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مولاب سفلی – مولاب علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مولاب سفلی – مولاب علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مولاب سفلی – مولاب علیا دوره های بدون کنکور واحد مولاب سفلی – مولاب علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماهوته – مژاره

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماهوته – مژاره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماهوته – مژاره  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماهوته – مژاره

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ماهوته – مژاره دوره های بدون کنکور واحد ماهوته – مژارهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دویل – دیولق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دویل – دیولق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دویل – دیولق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دویل – دیولق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دویل – دیولق دوره های بدون کنکور واحد دویل – دیولقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مورود – نشترود

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مورود – نشترود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مورود – نشترود  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مورود – نشترود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مورود – نشترود دوره های بدون کنکور واحد مورود – نشتروددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نویز علیا – نویزک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نویز علیا – نویزک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نویز علیا – نویزک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نویز علیا – نویزک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نویز علیا – نویزک دوره های بدون کنکور واحد نویز علیا – نویزکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباد دوره های بدون کنکور واحد قلیچ‌خان‌کندی – قطارآباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله