Home / اخبار آزاد (page 4)

اخبار آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتاله‌سرا – کترا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتاله‌سرا – کترا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتاله‌سرا – کترا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتاله‌سرا – کترا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتاله‌سرا – کترا دوره های بدون کنکور واحد کتاله‌سرا – کترادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردن

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردن  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردن دوره های بدون کنکور واحد خلخال‌محله جدید – خم‌گردندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاه دوره های بدون کنکور واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرخ‌گریوه – سفیدچاه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ول‌لته – ولوکلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ول‌لته – ولوکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ول‌لته – ولوکلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ول‌لته – ولوکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ول‌لته – ولوکلا دوره های بدون کنکور واحد ول‌لته – ولوکلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جون دوره های بدون کنکور واحد لپرعلی بابامحمدی – لتی‌جوندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلا دوره های بدون کنکور واحد شرباشن – شریعت‌کلا کریم‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تشون – تلی‌گران

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تشون – تلی‌گران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تشون – تلی‌گران  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تشون – تلی‌گران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تشون – تلی‌گران دوره های بدون کنکور واحد تشون – تلی‌گراندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بزچفت – بزرودپی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بزچفت – بزرودپی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بزچفت – بزرودپی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بزچفت – بزرودپی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بزچفت – بزرودپی دوره های بدون کنکور واحد بزچفت – بزرودپیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوش دوره های بدون کنکور واحد هندوکلا – آب‌بندان ننوشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا دوره های بدون کنکور واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر …

ادامه مقاله