Home / اخبار آزاد (page 4)

اخبار آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسب‌مرز – الداشین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسب‌مرز – الداشین دوره های بدون کنکور واحد اسب‌مرز – الداشیندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد همه‌شان – هیبت سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد همه‌شان – هیبت سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد همه‌شان – هیبت سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد همه‌شان – هیبت سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد همه‌شان – هیبت سفلی دوره های بدون کنکور واحد همه‌شان – هیبت سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلو دوره های بدون کنکور واحد آقامحمدبیگلو – آقاحسن‌بیگلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلو دوره های بدون کنکور واحد سامان‌لو – ساری‌نصیرلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباد دوره های بدون کنکور واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق پلازیر – قشلاق سرآباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاق دوره های بدون کنکور واحد خانقاه گیلوان – خداقلی‌قشلاقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکندریان – اسکله‌دریا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکندریان – اسکله‌دریا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکندریان – اسکله‌دریا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکندریان – اسکله‌دریا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکندریان – اسکله‌دریا دوره های بدون کنکور واحد اسکندریان – اسکله‌دریادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیارک – دلیلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیارک – دلیلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیارک – دلیلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیارک – دلیلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیارک – دلیلو دوره های بدون کنکور واحد خیارک – دلیلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کانی باغ – کرمندار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کانی باغ – کرمندار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کانی باغ – کرمندار : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کانی باغ – کرمندار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کانی باغ – کرمندار دوره های بدون کنکور واحد کانی باغ – کرمندار دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصاربلاغی – حمامیان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصاربلاغی – حمامیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصاربلاغی – حمامیان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصاربلاغی – حمامیان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصاربلاغی – حمامیان دوره های بدون کنکور واحد حصاربلاغی – حمامیان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عربلوی بیشه – عسگرآباد کوه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عربلوی بیشه – عسگرآباد کوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عربلوی بیشه – عسگرآباد کوه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله