Home / اخبار آزاد (page 3)

اخبار آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آبادکلا – تجرخیل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آبادکلا – تجرخیل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آبادکلا – تجرخیل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آبادکلا – تجرخیل

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آبادکلا – تجرخیل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چرات – خرج، سوادکوه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چرات – خرج، سوادکوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چرات – خرج، سوادکوه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چرات – خرج، سوادکوه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چرات – خرج، سوادکوه دوره های بدون کنکور واحد چرات – خرج، سوادکوهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل‌چینی – گل‌نشین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل‌چینی – گل‌نشین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل‌چینی – گل‌نشین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل‌چینی – گل‌نشین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل‌چینی – گل‌نشین دوره های بدون کنکور واحد گل‌چینی – گل‌نشیندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاجارخیل – قادیکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاجارخیل – قادیکلا دوره های بدون کنکور واحد قاجارخیل – قادیکلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاجارخیل – قادیکلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاجارخیل – قادیکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاجارخیل – قادیکلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلرد – خنارآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلرد – خنارآباد دوره های بدون کنکور واحد خلرد – خنارآباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلرد – خنارآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلرد – خنارآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلرد – خنارآباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد واچکلایه – ولسیالم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد واچکلایه – ولسیالم دوره های بدون کنکور واحد واچکلایه – ولسیالمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد واچکلایه – ولسیالم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد واچکلایه – ولسیالم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد واچکلایه – ولسیالم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جنت‌رودبار – جواهرده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جنت‌رودبار – جواهرده دوره های بدون کنکور واحد جنت‌رودبار – جواهردهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جنت‌رودبار – جواهرده

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جنت‌رودبار – جواهرده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جنت‌رودبار – جواهرده  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلنو سفلی – کلنو علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلنو سفلی – کلنو علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلنو سفلی – کلنو علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلنو سفلی – کلنو علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلنو سفلی – کلنو علیا دوره های بدون کنکور واحد کلنو سفلی – کلنو علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کله‌بن – کوکنده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کله‌بن – کوکنده دوره های بدون کنکور واحد کله‌بن – کوکندهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کله‌بن – کوکنده

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کله‌بن – کوکنده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کله‌بن – کوکنده  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله