Home / اخبار آزاد (page 2)

اخبار آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن دوره های بدون کنکور واحد پارچه‌ قشلاق – پالدرن دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امیردیزج – پیرچوپان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امیردیزج – پیرچوپان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امیردیزج – پیرچوپان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امیردیزج – پیرچوپان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امیردیزج – پیرچوپان دوره های بدون کنکور واحد امیردیزج – پیرچوپان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی عدسی هاي تماسی پیشرفته دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی علوم اعصاب دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا …

ادامه مقاله